Algemene voorwaarden

Overeenkomst
De klant is niet gebonden aan een overeenkomst om rijlessen bij Autorijschool Sandor Goes af te nemen en kan op elk moment stoppen met het afnemen van dienstverlening. Op dat moment wordt het verschuldigde bedrag over genoten dienstverlening middels factuur in rekening gebracht en uiterlijk volgens de op de factuur vermelde betalingstermijn en rekeningnummer overgemaakt. Alleen daadwerkelijk afgenomen diensten & producten worden betaald.

Facturering, betaling diensten & prijsverhogingen
Betaling van diensten & producten kan zowel cash als giraal vooraf, tijdens of na de genoten diensten of levering van het product.

Betalen van diensten gebeurt op basis van een factuur met een uiterste betalingstermijn van 14 dagen. Bij niet op tijd betalen wordt eerst via whatsapp herinnerd. Wanneer betaling dan nog steeds niet plaats heeft gehad, wordt 2 x een herinnering van uitstaande factuur via mail gedaan. Daarna wordt een incassobureau ingeschakeld en worden alle bijkomende kosten op de klant verhaald.

Als lessen betaald worden nadat de dienst is verleend, wordt verzocht de betaling per ommegaande te voldoen. Dit is geen verplichting.

Wanneer 2 x betalingen die plaats vinden nadat de dienst is genoten niet binnen 14 dagen op de rekening van de Autorijschool Sandor Goes zijn bijgeschreven, zal in het vervolg betaling daarvan vooraf plaats vinden en is het niet meer mogelijk betaling achteraf te laten plaats vinden.

Prijsverhogingen kunnen op elk moment tussentijds/tijdens het afnemen van rijlessen plaats vinden, gelden voor zowel nieuwe als bestaande klanten en gaan in bij de eerstvolgende factuur. Klanten worden daarover eerst geïnformeerd. Wanneer zij het niet eens zijn met een doorgevoerde prijsverhoging wordt de eerstvolgende factuur in de oude prijsstelling gedaan en kunnen zij kiezen voor een andere dienstverlener.

Continuïteit rijlessen & afzeggen rijlessen
Autorijschool Sandor Goes is een eenmanszaak. De klant krijgt altijd les van Sandor Goes. Dat betekent dat bij ziekte de rijlessen geen doorgang kunnen vinden.

De klant is primair zelf verantwoordelijk voor het inplannen van zijn/haar rijlessen in de webagenda, dus ook voor het nakomen van deze afspraken, vanuit de rijschool wordt niet herinnerd aan de rijles wanneer de lesauto op het tijdstip van de afspraak en het opgegeven afhaalpunt aanwezig is. Wanneer de lesauto bij het afgesproken afhaaladres voor de rijles staat en de klant verschijnt na 10 minuten niet, dan wordt ervan uitgegaan dat de klant de rijles is vergeten. Er wordt dan niet aangebeld, de lesauto vertrekt weer en de les dient te worden betaald.

Er geldt een 48 uur afzegregel. Wordt de rijles afgezegd binnen deze termijn, dan dient de rijles te worden betaald. Deze regel geldt om teveel afzeggingen en navenante leegte in de agenda te voorkomen. Bij uitzondering kan hier een keer van af worden geweken, alles in goed overleg.


Certificering
Sandor Goes heeft vanzelfsprekend altijd een geldige WRM-bevoegdheid & instructeurspas. Je kunt dit controleren op IBKI.nl, bevoegdheidschecker. Om deze bevoegdheid te behouden wordt periodiek verplichte scholing en praktijkbegeleiding gevolgd.


Rijlessen algemeen & tussentijdse toetsen/examens CBR
Klanten kunnen tijdens de rijles vanzelfsprekend niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of rijvaardigheid beïnvloedende medicatie (zie etiket).

Bij een ontzegging van de rijbevoegdheid kan geen rijles worden gegeven.

Wanneer een tussentijdse toets of examen niet kan doorgaan vanwege weersomstandigheden, waarvan het besluit bij het CBR ligt, dan hoeft het CBR-tarief van het examen niet te worden betaald, wel de kosten van de huur van de lesauto.


Persoonlijke eigendommen
Autorijschool Sandor Goes is niet aansprakelijk voor verlies van persoonlijke eigendommen in het lesvoertuig. Wanneer leerlingen persoonlijke eigendommen achterlaten in het lesvoertuig, dan wordt de achterlating door Autorijschool Sandor Goes kenbaar gemaakt bij de eigenaar/eigenaresse van het persoonlijke eigendom en wordt het persoonlijke eigendom in het lesvoertuig bewaard en de eerstvolgende les meegenomen door de eigenaar/eigenaresse van het persoonlijke eigendom.