top of page

Privacyverklaring Autorijschool Sandor Goes

Verwerkingsverantwoordelijke & Functionaris gegevensbescherming:

Sandor Goes
Autorijschool Sandor Goes
Van Boeijen-lanen 12
3445 EX Woerden
www.sandorgoes.com
06 - 30387448
KvK 62388312


Belanghebbenden
Belanghebbenden: personen die zich aanmelden voor rijlessen en op de wachtlijst willen worden geplaatst (aanmelders) en leerlingen die rijlessen volgen (leerlingen).

Autorijschool Sandor Goes verwerkt de volgende gegevens:

1    Voor- & achternaam
2    Straatnaam & huisnummer
3    Postcode
4    Geboortedatum
5    E-mailadres
6    Telefoonnummer
7    Betalingsgegevens
8    Gegevens over jouw activiteiten op www.sandorgoes.com

Deze persoonsgegevens zijn benodigd voor:

 

-    het kunnen corresponderen met aanmelders en leerlingen via mail, telefoon, social media & eventueel schriftelijke post


-    het kunnen (communiceren met het CBR over het) reserveren van producten van het CBR


-    het aangeven van wijzigingen in de dienstverlening


-    het afhandelen van betalingen (facturen)


-    het voorafgaand aan de start van rijlessen verschaffen van noodzakelijke informatie om rijlessen te kunnen gaan volgen


-    het toevoegen aan WhatsApp groepen


-    het geven van rijlessen


-    het kunnen voeren van de financiële administratie en het aangeven van belasting (wettelijke verplichting)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
De website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Autorijschool Sandor Goes kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sfrgoes@icloud.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Autorijschool Sandor Goes verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Het CBR ontvang gegevens van de leerling zelf wanneer deze de gezondheidsverklaring invult en verstuurt en wanneer een theorie-examen wordt afgelegd. Daarna worden voor- en achternaam en geboortedatum gebruikt voor het aanvragen van toetsen en examens. Gegevens worden niet gedeeld buiten de EU of met een internationale organisatie.

Persoonsgegevens worden niet van anderen of andere organisaties verkregen. Andere gegevens dan in deze verklaring genoemd worden niet actief door Autorijschool Sandor Goes verkregen en/of verzameld. Wanneer gegevens desondanks toch zijn verkregen anders dan door Sandor Goes zelf en buiten zijn medeweten om, dan verzoekt hij belanghebbende daarover in contact te treden via de op www.sandorgoes.com vermelde contactgegevens.

Autorijschool Sandor Goes maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Autorijschool Sandor Goes en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sfrgoes@icloud.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Autorijschool Sandor Goes wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging persoonsgegevens
Autorijschool Sandor Goes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sfrgoes@icloud.com.

Gebruikte cookies, of vergelijkbare technieken
Autorijschool Sandor Goes gebruikt essentiële, functionele, marketing en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Autorijschool Sandor Goes gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en kun je aangeven welke cookies je wil laten plaatsen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. www.sandorgoes.com slaat de volgende cookies op: XSRF-TOKEN, bSession, hs, ssr-caching, sv-Session, lokale opslag en sessie opslag.

Bewaartermijn
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Autorijschool Sandor Goes hanteert de een bewaartermijn van 10 jaar i.v.m. belastingcontrole.

bottom of page